SISTEC

Instrumentació Industrial

transmissors de pressió


Els transmissors CVD (Cold Vapour Deposition) utilitzen un sensor de silici en forma de pont resistiu o de Weatstone, soldat per làser a la membrana de l’aparell. Ofereixen un senyal elèctric de gran amplitud (de l’ordre de 10 mb/V) i per tant poden tenir molt bona precisió i una excel·lent repetibilitat. Una acurada selecció de materials i la forma de col·locació del sensor sobre la membrana, permeten una resposta immillorable als canvis de temperatura. Així mateix els errors a llarg termini es minimitzen degut a la inexistència d'elastòmers a la cambra de pressió.

Degut a la gran amplada de senyal que ofereixen, els models comercials poden subministrar-se amb

qualsevol de les sortides normalitzades més habituals sense pèrdua de característiques.

sèrie 1200 / 1600

Calibrat
Pressió relativa
Rangs de mesura de 1 a 400 Bar
Sortides en V i mA
Precisió ±0,5%


sèrie 2200 / 2600

Calibrat
Pressió relativa, absoluta o buit
Rangs de mesura de -1 a 400 Bar
Sortides en mV, V i mA
Precisió ±0,25%


sèrie 22IC / 26IC

Calibrat
Pressió relativa, absoluta o buit
Rangs de mesura de -1 a 400 Bar
Sortides en V i mA
Precisió ±0,25%
Aprovat ATEX


sèrie 2800

Calibrat
Pressió relativa, absoluta o buit
Rangs de mesura de -1 a 400 Bar
Sortides en V i mA
Precisió ±0,15%

sèrie 6700

Calibrat i ajustable
Pressió relativa o absoluta
Rangs de mesura de 0,5 a 400 Bar
Sortida de 4-20 mA
Precisió ±0,15%
Aprovat ATEX


Mitjançant la tecnologia Thin Film que s'empra en aquests transmissors el sensor de silici és dipositat, per procediments electroquímics, directament sobre la membrana de l’instrument. Aquest sistema ofereix la màxima precisió possible però, per contra, l’amplada de senyal sol ésser de l'ordre de 2 mb/V. Per tant, els models comercials només es subministren amb sortides normalitzades (mA, V) ja amplificades.

Gràcies a la disposició del sensor sobre la membrana i a la seva gran sensibilitat, és possible arribar a rangs de pressió molt més elevats que amb altres tipus de sensors.

En aquest cas tampoc hi ha elastòmers a la cambra de pressió.

sèrie 3100 / 3200

Calibrat

Pressió relativa o relativa segellada

Mesura de pressió o pressió i temperatura

Rangs de mesura de 7 a 1600 Bar

Sortida en V i mA

Precisió ±0,25%


sèrie 31IS / 32IS

Calibrat

Pressió relativa o relativa segellada

Mesura de pressió o pressió i temperatura

Rangs de mesura de 7 a 1600 Bar

Sortida en V i mA

Precisió ±0,25%

Aprovat ATEX


sèrie 31EP /32EP

Calibrat

Pressió relativa o relativa segellada

Mesura de pressió o pressió i temperatura

Rangs de mesura de 7 a 1000 Bar

Sortida en V i mA

Precisió ±0,25%

Aprovat ATEX


sèrie 4000

Calibrat

Pressió relativa, absoluta, relativa segellada o diferencial

Rangs de mesura de 1 a 690 Bar

Sortida en mV

Precisió ±0,1% o ±0,08%


sèrie 4700

Calibrat i ajustable

Pressió relativa o absoluta

Rangs de mesura de 0,5 a 400 Bar

Sortida de 4-20 mA

Precisió ±0,2%

Aprovat ATEX

Aprofitant l’aïllament perfecte que ofereix la ceràmica, aquests sensors es construeixen mitjançant dues superfícies ceràmiques amb una pel·lícula metàl·lica dipositada sobre la cara interior de la membrana i sobre la base de suport formant un condensador. La pressió del procés deforma la membrana de tal manera que es modifica la distancia entre les dues làmines metàl·liques i per tant la capacitat elèctrica del condensador que formen.

Aquests sensors presenten una gran repetibilitat degut a les excel·lents característiques mecàniques de la ceràmica, però no resulten gaire resistents als cops d’ariet o a les pulsacions. Per aquest motiu els transmissors amb sensor ceràmic són emprats més habitualment en aplicacions amb rangs baixos de pressió i per a la mesura de nivell per efecte hidrostàtic.

En la mesura de nivell, la resistència química de la ceràmica és un avantatge important respecte d’altres tipus de sensors, encara és necessari l'ús d'elastòmers per al segellat del sensor amb la cambra de pressió.

sèrie 5000

Calibrat i ajustable

Pressió relativa o absoluta

Rangs de mesura de 0,07 a 1 Bar

Sortida en V o mA

Precisió ±0,25%

Aprovats marina i ATEX
La tecnologia MEMS permet integrar sensors de pressió de molt bones característiques en aparells de format industrial. Aquests transmissors, generalment per a rangs de baixa pressió, també són ideals per al seu ús en grans sèries degut al seu reduït cost.

sèrie 3500

Calibrat

Pressió relativa, absoluta o buit

Rangs de mesura de -1 a 40 Bar

Sortida en V i mA

Precisió ±0,25%