SISTEC

Instrumentació Industrial

indicadors de cabal, per àrea variable

Consisteix en un tram de tub, de secció troncocònica, a l’interior del qual s’insereix un pes (normalment un con) que genera una obstrucció al pas del fluid. El con es desplaça amunt pel pas del fluid fins arribar al punt en què la secció oberta és suficient per a permetre el cabal actual de pas. D’aquesta forma, en funció de l’alçada a la que es troba el con dins del tub i d’una escala graduada s’obté la mesura del cabal circulant.

Aquests aparells serveixen per a líquids i per a gasos. N’hi ha diferents mides, per cabals des de pocs cm3/min, fins a centenars de l/h.

La mesura d’aquests instruments es veu afectada per la densitat del fluid però si aquesta és coneguda és possible realitzar càlculs de compensació.

Alguns models permeten treballar amb bona precisió amb fluids de viscositat variable dins un ample marge.


Estàndard

Precisió del ±2%

Des de ¼” fins a 3”

Viscositat fins a 108 cSt

Temperatura fins a 205 ºC

Pressió fins a 414 BarEz-View

Precisió del ±5%

Des de ½” a 2”

Aigua o Oli

Temperatura fins a 120 ºC

Pressió fins a 22 BarFLS

Precisió del ±1%

Des de DN10 a DN65 (3/8” a 2½”)

Trogamid, pvc-u o polisulfona

Aigua o altres fluids compatibles i amb baixa viscositat/densitat

Temperatura fins a 100 ºC

Pressió fins a 10 Bar @ 70 ºC