SISTEC

Instrumentació Industrial

La tradicional, i encara fiable, mesura per flotador magnètic.

Transmissor submergibles de pressió per a tot tipus d'aplicacions.

Mesuardors ultrasònics amb molt bona precisió i sense contacte amb el fluid.

El sistema de mesura amb la millor precisió possible, només depenent de la densitat del fluid.

La propagació del radar no es veu afectada per la presència de vapors o els canvis en el fluid.