SISTEC

Instrumentació Industrial

computadors de cabal

Adreçats a la mesura de cabal, no solament permeten rebre el senyal de qualsevol tipus de cabalímetre i presentar-lo en les unitats adequades, sinó que a més permeten aplicar factors correctius a la mesura. Per exemple, permeten fer lineal la mesura d’un cabalímetre no-linial o obtenir el valor en massa d’un cabal volumètric o compensar els efectes de la pressió i/o la temperatura sobre un cabal de gas o obtenir el valor de l’eficiència energètica en sistemes d’intercanvi de calor i/o de fred.

Aquests aparells també permeten el control de dosificació, comptabilitzant el cabal circulant i actuant sobre les corresponents vàlvules.


Supertrol II

Muntatge en panell o mural

Visualitzador lcd alfanumèric de 2x20 caràcters

Alimentació de 85 a 276 Vac o 16 a 48 Vdc

Càlcul de cabal per a líquids, gasos, vapor o intercanvi d’energia

Senyal d’entrada de cabal en voltatge, mA o impulsos (entrada universal)

Senyal d’entrada de pressió, temperatura o densitat en voltatge, mA o rtd

Senyals de sortida analògica per a retransmissió i impulsos

Permet el registre de dades (data logger) de fins a 5000 valors. Incorpora rellotge en temps real per al registre de data i hora

Inclou un port rs-232 que permet la configuració de l’instrument des d’un ordinador amb un programari també inclòs

Opcionalment l’aparell pot incorporar ports i protocols de comunicació com modbus RTU o tpc, bacnet ms o ip, lonworks, ab ethernet ip o metasys

Te capacitat per al càlcul de cabal de gas natural segons AGA NX-19

Pot assumir la mesura de pràcticament qualsevol tipus de mesurador de cabal


Supertrol I

Muntatge en panell o mural

Visualitzador lcd alfanumèric de 2x20 caràcters

Alimentació de 85 a 127 Vac o 170 a 276 Vac o 10 a 14 Vdc o 14 a 28 Vdc

Permet la mesura de cabal de líquids, gasos, vapor o dosificació

Senyal d’entrada de cabal en voltatge, mA o impulsos

Una sola senyal d’entrada de pressió o temperatura en voltatge, mA o rtd

Senyals de sortida analògica per a retransmissió i impulsos

Fins a quatre relés de control de dosificació o alarma

Controlador de dosificació per lots complets amb compensació de excessos i control de dues etapes (dues vàlvules)

Capacitat d’emetre tiquets de la dosificació realitzada via rs-232

Canal de comunicació modbus rtu opcional