SISTEC

Instrumentació Industrial


indicadors magnètics de nivell


Els Indicadors magnètics suposen una important millora respecte d’altres sistemes de visualització local del nivell del fluid a l’interior d’un dipòsit. Capaços de suportar grans pressions i molt altes temperatures, aquests equips permeten, també, l’adició de detectors per a la senyalització d’alarmes i fins i tot, l’adició d’un senyal analògic de sortida per a transmissió a distància.

Gràcies a les seves característiques i als aprovats de què disposen, el seu ús s’estén a aplicacions en tots els entorns industrials: tancs de líquids refrigerants; calderes de vapor; dipòsits d’hidrocarburs; additiu antiincendis; olis; etc.

La seva capacitat d’adaptació a tot tipus de dipòsits permet, a més, no haver de realitzar grans modificacions per tal d’utilitzar-los.

És possible adaptar els Indicadors a les necessitats de muntatge existents en el tanc i a la forma d'aquest, per complexa que sigui.

Tant la connexió superior com la inferior es poden adaptar en forma i tipus als requeriments existents. És a dir, no hi ha problemes a tenir dos tipus de connexions diferents per a les dues tomes ni és necessari que les dues connexions es trobin en el mateix pla vertical.

En aplicacions d'interfície, on es requereix la indicació del nivell d'interfície, és possible i necessari disposar de més de dues connexions per a poder equilibrar la interfície al llarg de la cambra, per tal d'aconseguir la màxima precisió.


Tanmateix existeixen quatre formes de muntatge estàndard:

connexions laterals, amb la cambra de l'aparell tancada mitjançant brides
connexions a dalt i a baix, amb la cambra de l'aparell tancada mitjançant brides

connexions a dalt i a baix, amb la brida o tap de servei en la part inferior de la cambra

connexions laterals, amb brida de servei a la part inferior i tancat hermètic a la superior

A l'interior de la cambra de l'aparell, un flotador carregat amb un imant va senyalitzant la seva posició, per acoblament magnètic, sobre el rail d'indicació situat fora i sense contacte directe amb el fluid.


La tecnologia de Weka permet reduir considerablement el volum dels flotadors i que es puguin dimensionar fàcilment per a suportar molt elevades pressions i temperatures. Així mateix, només amb la selecció del flotador i sense necessitat de fer costoses modificacions constructives dels Indicadors, és possible cobrir aplicacions amb fluids de molt baixa densitat.


Els Indicadors Magnètics poden construir-se en els materials més convenients per a la compatibilitat amb el fluid i les condicions d'operació, tot i que s'ha de tenir en compte que no poden emprar-se materials ferromagnètics. Per tant, tota mena d'acers inoxidables, aliatges de coure i diferents tipus de plàstics són materials habituals en la construcció d'aquests equips.


Un altre gran avantatge dels Indicadors Magnètics és la seva capacitat d'acceptar en qualsevol moment l'addició de detectors o transmissors de nivell.


Existeix una ampla gama de detectors i de transmissors que poden emprar-se per a l'automatització del procés. Amb la fiabilitat afegida de què aquests elements, que no estan sotmesos estrictament a les condicions del procés, poden tenir una vida útil molt elevada i requerir tasques de manteniment amb menys assiduïtat.


 

rail d'indicació de WEKA mostrant màxima presició i gran visibilitat